Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné

Dodržiavanie zákonov o ochrane údajov je pre spoločnosť Regit GmbH nielen zákonnou povinnosťou, ale aj dôležitým faktorom dôvery. Prostredníctvom nasledujúcich predpisov o ochrane údajov by sme vás preto chceli transparentne informovať o druhu, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme a spracúvame na tejto webovej stránke, ako aj o vašich právach.

Zodpovednosť za spracovanie údajov

Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg (ďalej len "my"), ako prevádzkovateľ webovej stránky www.mautpilot.sk ,  je zodpovednou osobou podľa článku 4 č. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (DSGVO = GDPR). Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa obrátiť na legal@mautpilot.sk .

Úradník pre ochranu údajov:

Süddeutsche Datenschutzgesellschaft mbH

Kontaktná osoba: Maximilian Mayer

Von-Brettreich-Strasse 4

93049 Regensburg

Mail: verwaltung@sddsg.de

 

Práva dotknutej osoby

Vaše práva ako dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k nám nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov. Máte:

 • Právo na informácie okrem iného o kategóriách spracúvaných údajov, účeloch spracúvania, dobe uchovávania a všetkých príjemcoch v súlade s článkom 15 DSGVO.
 • Právo na opravu alebo vymazanie nepresných alebo neúplných údajov v súlade s článkami 16 a 17 DSGVO.
 • Právo na obmedzenie spracúvania podľa podmienok článku 18 DSGVO.
 • Právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 DSGVO, pokiaľ sa spracúvanie údajov vykonávalo na základe oprávneného záujmu.
 • Právo odvolať udelený súhlas s účinnosťou do budúcnosti podľa článku 7 ods. 3 DSGVO.
 • Právo na prenosnosť údajov v spoločnom formáte podľa článku 20 DSGVO.
 • Podľa článku 22 DSGVO máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje. To zahŕňa aj profilovanie v zmysle článku 4 č. 4 DSGVO.
 • Máte tiež právo podať sťažnosť na nami vykonávané spracovanie vašich osobných údajov dozornému orgánu na ochranu údajov v súlade s článkom 77 DSGVO, a to najmä v členskom štáte vášho obvyklého pobytu, vášho pracoviska alebo miesta údajného porušenia.

Postup

Ak si voči nám uplatníte svoje práva podľa DSGVO, budeme spracúvať údaje, ktoré ste nám v tomto procese poskytli, aby sme splnili váš nárok.

Následne budeme údaje, ktoré ste nám zaslali, a údaje, ktoré sme vám zaslali na oplátku, uchovávať na účely dokumentácie až do uplynutia zákonnej premlčacej lehoty (3 roky).

Právnym základom na spracovanie a uchovávanie údajov je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO (oprávnený záujem na spracovaní údajov). Oprávnený záujem vyplýva z našej povinnosti vyhovieť vašej žiadosti a z potreby ospravedlniť sa v prípadnom konaní o pokute tým, že preukážeme, že sme vašej žiadosti riadne vyhoveli.

Proti spracovaniu vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu môžete kedykoľvek vzniesť námietku podľa podmienok článku 21 DSGVO. Na tento účel použite kontaktné údaje uvedené v tiráži. Radi by sme však upozornili, že spracovanie vašich údajov na preukázanie dodržiavania práv dotknutej osoby je povinné v zmysle článku 21 ods. 1 DSGVO, pretože iné spôsoby preukázania neexistujú alebo nie sú rovnako vhodné.

 

Opatrenia na ochranu údajov

Naše webové stránky a iné systémy - a teda aj vaše údaje - zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, zmene alebo šíreniu neoprávnenými osobami. Vaše osobné údaje sa prenášajú cez internet najmä v zašifrovanej forme. Na tento účel používame kódovací systém TLS (Transport Layer Security).

Prenos informácií cez internet však nikdy nie je úplne bezpečný, preto nemôžeme stopercentne zaručiť bezpečnosť údajov prenášaných z našich webových stránok.

Spôsoby spracovania údajov

Zdroje a kategórie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to potrebné na vytvorenie, obsah alebo zmenu zmluvného vzťahu medzi nami a vami (inventárne údaje). Údaje o zásobách môžu byť najmä: Meno, titul, kontaktné údaje (poštová adresa, telefón, e-mailová adresa), dátum narodenia atď.

Okrem toho spracúvame vaše údaje o používaní. Údaje o používaní sú údaje, ktoré vznikajú na základe vášho správania pri používaní našej webovej ponuky a našich služieb, najmä vaša IP adresa, začiatok a koniec vašej návštevy našej webovej stránky a informácie o tom, aký obsah ste na našej webovej stránke navštívili.

Uvedené údaje zhromažďujeme buď priamo od vás (napr. pri návšteve webovej stránky), alebo v rozsahu povolenom zákonmi o ochrane údajov od tretích strán alebo z verejne dostupných zdrojov (napr. obchodné registre a registre združení, tlač, médiá, internet).

Prenos údajov do tretích krajín mimo EÚ

Všetky informácie, ktoré od vás alebo o vás dostávame, sa spravidla spracúvajú na serveroch v Európskej únii. Vaše údaje sa do tretích krajín prenášajú alebo spracúvajú bez vášho výslovného súhlasu len vtedy, ak je to stanovené alebo povolené zákonom, ak je v tretej krajine zabezpečená primeraná úroveň ochrany údajov alebo ak existujú zmluvné záväzky prostredníctvom tzv. štandardných doložiek EÚ o ochrane údajov.

Upozorňujeme, že USA patria medzi tzv. nebezpečné tretie krajiny. Ak sa osobné údaje prenášajú do USA, existuje riziko, že bezpečnostné orgány USA môžu mať k týmto údajom prístup na základe "Cloud Act". Občania EÚ nemajú proti týmto opatreniam v USA ani v EÚ žiadne účinné právne prostriedky.

Zverejňovanie údajov, spracovanie objednávok

Vaše osobné údaje nikdy neposkytujeme tretím stranám bez povolenia. Vaše údaje však môžeme poskytnúť tretím stranám, najmä ak ste s poskytnutím údajov súhlasili, ak je poskytnutie údajov nevyhnutné na splnenie našich zákonných povinností alebo ak sme oprávnení alebo povinní poskytnúť údaje na základe právnych ustanovení alebo úradných či súdnych príkazov. To môže zahŕňať najmä zverejnenie na účely presadzovania práva, bezpečnostné účely alebo presadzovanie práv duševného vlastníctva.

Vaše údaje môžeme preniesť aj externým poskytovateľom služieb, ktorí spracúvajú údaje v našom mene a podľa našich pokynov (spracovatelia), aby sme zjednodušili alebo odbremenili naše vlastné spracovanie údajov. Každý spracovateľ je viazaný zmluvou v súlade s článkom 28 GDPR. To znamená najmä to, že sprostredkovateľ musí poskytnúť dostatočné záruky, že sprostredkovateľ zavedie vhodné technické a organizačné opatrenia tak, aby sa spracúvanie vykonávalo v súlade s požiadavkami GDPR a aby bola zaručená ochrana vašich práv ako dotknutej osoby. Napriek povereniu sprostredkovateľov zostávame prevádzkovateľom spracovania vašich osobných údajov v zmysle zákonov o ochrane osobných údajov.

Účel spracovania údajov

Údaje zásadne používame len na účel, na ktorý boli od vás získané. Údaje môžeme ďalej spracúvať na iný účel, pokiaľ tento iný účel nie je nezlučiteľný s pôvodným účelom (článok 5 ods. 1 písm. c) DSGVO).

Doba skladovania

Ak nie je podrobne uvedené inak, údaje, ktoré sme od vás získali, uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na príslušný účel, pokiaľ neexistujú právne povinnosti uchovávať údaje, napr. na základe obchodného alebo daňového práva, ktoré bránia ich vymazaniu.

Jednotlivé činnosti spracovania

V nasledujúcom texte by sme vám chceli čo najtransparentnejšie predstaviť, aké údaje od vás spracovávame, pri akej príležitosti, na akom základe a na aký účel.

Súbory denníka servera

Pri každom vyvolaní webovej lokality a pri každom načítaní údajov zo servera sa všeobecné informácie automaticky prenášajú na server, ktorý údaje poskytuje. Tento prenos údajov je automatický a je základnou súčasťou komunikácie medzi zariadeniami na internete.

Štandardne prenášané údaje zahŕňajú okrem iného tieto informácie: Vaša IP adresa, informácie o produkte a verzii použitého prehliadača a operačného systému (tzv. user agent), internetová stránka, z ktorej ste sa dostali na stránku (tzv. referer), dátum a čas požiadavky (tzv. timestamp). Okrem toho sa v rámci tejto požiadavky zaznamenáva stav http a množstvo prenesených údajov.

Tieto informácie sa zaznamenávajú na serveri, ukladajú sa do tabuľky a krátkodobo sa tam ukladajú (tzv. súbory denníka servera). Analýzou týchto protokolových súborov dokážeme odhaliť a následne odstrániť chyby na webovej stránke, určiť využitie webovej stránky v určitých časových obdobiach a na základe toho vykonať úpravy alebo vylepšenia, ako aj zabezpečiť bezpečnosť servera tým, že dokážeme sledovať, z ktorých IP adries boli na náš server vykonané útoky.

Vaša IP adresa sa ukladá len na čas používania webovej lokality a potom sa okamžite vymaže alebo sa skrátením čiastočne znemožní jej rozpoznanie. Zvyšné údaje sa ukladajú na obmedzený čas (zvyčajne 7 dní).

Právnym základom na používanie súborov denníka servera je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO (oprávnený záujem na spracovaní údajov). Oprávnený záujem vyplýva z potreby prevádzky a údržby našej webovej stránky, ako sme vysvetlili vyššie. Proti spracovaniu vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu môžete kedykoľvek vzniesť námietku podľa podmienok článku 21 DSGVO. Na tento účel použite kontaktné údaje uvedené v tiráži. Radi by sme však vopred upozornili, že spracovanie vašich údajov v súboroch denníka servera je povinné v zmysle článku 21 ods. 1 DSGVO, pretože v opačnom prípade by webová stránka nemohla byť vôbec prevádzkovaná.

Súbory cookie a webové úložisko

Na zlepšenie používateľskej prívetivosti našej webovej stránky používame takzvané "cookies" alebo "webové úložisko" vášho prehliadača.

Cookies

Čo sú to súbory cookie

Veľmi zjednodušene povedané, súbor cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá údaje o navštívených webových stránkach. Súbory cookie sa môžu používať mnohými spôsobmi. Môžu napríklad ukladať akýsi "profil používateľa", t. j. veci ako váš preferovaný jazyk a iné nastavenia stránky, ktoré naša webová stránka potrebuje na to, aby vám mohla poskytovať určité služby. Súbor cookie sa ukladá vo vašom koncovom zariadení a môže nám pomôcť rozpoznať vás, keď sa vrátite na našu webovú lokalitu.

Súbory cookie nám tiež môžu umožniť získať informácie o vašich preferovaných aktivitách na našej webovej lokalite, čo nám umožní prispôsobiť našu webovú lokalitu vašim individuálnym záujmom alebo dokonca zvýšiť rýchlosť navigácie na našej webovej lokalite.

Ako sa môžete vyhnúť súborom cookie

Súbory cookie môžete kedykoľvek manuálne odstrániť v bezpečnostných nastaveniach prehliadača.

Ukladaniu súborov cookie však môžete zabrániť aj príslušným nastavením prehliadača. Upozorňujeme však, že v takom prípade nemusíte mať možnosť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu alebo že sa môžu vyskytnúť chyby v prezentácii a používaní webovej stránky.

Súbory cookie tretích strán

Je možné, že poskytovatelia tretích strán, s ktorých pomocou navrhujeme a prevádzkujeme našu stránku, najmä prostredníctvom takzvaných pluginov (pozri nižšie v časti "Služby tretích strán"), nezávisle ukladajú svoje vlastné súbory cookie do vášho koncového zariadenia. Ak chcete akceptovať len naše vlastné súbory cookie, ale nie súbory cookie od týchto tretích strán, môžete zabrániť ukladaniu týchto súborov cookie výberom príslušného nastavenia prehliadača "Blokovať súbory cookie tretích strán".

Ktoré súbory cookie sa používajú

Presný zoznam súborov cookie, ktoré používame, nájdete v nasledujúcom zozname.

Právny základ

Právnym základom pre používanie súborov cookie, ktoré sú absolútne nevyhnutné na fungovanie webovej stránky (napr. súbor cookie nákupného košíka, súbor cookie relácie), je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) DSGVO (oprávnený záujem na spracovaní údajov). Oprávnený záujem vyplýva z našej potreby ponúknuť vám funkčnú webovú stránku. Súbory cookie sú na to potrebné, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou súčasnej internetovej technológie a bez nich by mnohé funkcie súčasných webových stránok neboli dostupné. Súbory cookie preto potrebujeme na to, aby sme vám mohli poskytnúť webové stránky v reakcii na vašu žiadosť.

Proti spracovaniu vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu môžete kedykoľvek vzniesť námietku podľa podmienok článku 21 DSGVO. Na tento účel použite kontaktné údaje uvedené v tiráži.

Radi by sme však upozornili, že spracovanie vašich údajov v určitých súboroch cookie je povinné v zmysle článku 21 ods. 1 DSGVO, pretože inak by sa webová lokalita vôbec nedala prevádzkovať a nemáme technickú možnosť zabrániť nastaveniu súborov cookie na určitých jednotlivých koncových zariadeniach. Môžete to však urobiť sami vo svojom prehliadači. Ďalšie informácie o tejto možnosti nájdete v pokynoch pre svoj prehliadač.

Právnym základom pre používanie súborov cookie, ktoré nie sú absolútne nevyhnutné na fungovanie webovej stránky, je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) DSGVO (súhlas dotknutej osoby). Pri prvom vstupe na webovú lokalitu vás prostredníctvom správy zobrazenej na obrazovke požiadame o súhlas s používaním súborov cookie, ktoré nie sú absolútne nevyhnutné. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti vymazaním všetkých súborov cookie vo svojom prehliadači. Ako to urobiť vo svojom prehliadači, nájdete v pokynoch pre prehliadač.

Webové úložisko

Čo je webové úložisko

Webové úložisko je technika pre webové aplikácie, ktorá ukladá údaje vo webovom prehliadači. Webové úložisko možno zjednodušiť ako ďalší vývoj súborov cookie, ale líši sa od nich v niekoľkých ohľadoch.

Na rozdiel od súborov cookie, ku ktorým má prístup server aj klient, webové úložisko je úplne pod kontrolou klienta. To znamená, že údaje sa neprenášajú na server pri každom vyvolaní webovej stránky. Prístup sa uskutočňuje výlučne lokálne prostredníctvom skriptov na webovej stránke. Konkrétne to znamená, že prístup tretích strán k uloženým informáciám prostredníctvom webovej stránky je vylúčený. K lokálne uloženým údajom máte prístup len vy a my.

Právny základ

Právnym základom na používanie webového úložiska, ktoré je absolútne nevyhnutné na fungovanie webovej stránky, je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO (oprávnený záujem na spracovaní údajov). Oprávnený záujem vyplýva z našej potreby ponúknuť vám funkčnú webovú stránku. Webové úložisko je na to potrebné, pretože je neoddeliteľnou súčasťou súčasnej internetovej technológie a bez neho by mnohé funkcie súčasných webových stránok neboli dostupné. Preto potrebujeme webové úložisko, aby sme vám mohli poskytnúť webovú stránku v reakcii na vašu žiadosť.

Proti spracovaniu vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu môžete kedykoľvek vzniesť námietku podľa podmienok článku 21 DSGVO. Na tento účel použite kontaktné údaje uvedené v tiráži.

Chceli by sme však upozorniť, že spracovanie vašich údajov vo webovom úložisku môže byť povinné v zmysle článku 21 ods. 1 DSGVO, pretože inak by sa webová lokalita vôbec nedala prevádzkovať a nemáme technickú možnosť zabrániť jej používaniu na určitých jednotlivých koncových zariadeniach. Môžete to však urobiť sami vo svojom prehliadači. Ďalšie informácie o tejto možnosti nájdete v pokynoch pre svoj prehliadač.

Právnym základom na používanie webového úložiska, ktoré nie je absolútne nevyhnutné na fungovanie webovej stránky, je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) DSGVO (súhlas dotknutej osoby). Pri prvom vstupe na webovú stránku vás požiadame o súhlas s používaním týchto údajov prostredníctvom textovej správy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti vymazaním všetkých súborov cookie vo svojom prehliadači. Ako to urobiť vo svojom prehliadači, nájdete v pokynoch pre prehliadač.

Kontakt

Naša webová stránka ponúka spôsoby, ako nás kontaktovať priamo. Tým, že nás kontaktujete, súhlasíte so spracovaním a uchovávaním vašich zaslaných údajov (najmä vašej e-mailovej adresy) na účely spracovania vašej žiadosti. Proti tomuto spracovaniu môžete kedykoľvek vzniesť námietku s účinnosťou do budúcnosti. V tiráži uveďte naše kontaktné údaje. Upozorňujeme však, že vašu žiadosť už nebudeme ďalej spracovávať.

Údaje, ktoré nám pošlete, spracúvame výlučne do dosiahnutia účelu vášho kontaktu, pokiaľ nie je zákonom stanovená iná doba uchovávania. Ak je účelom vášho kontaktu uplatnenie práv dotknutej osoby, platia ustanovenia v časti "Vaše práva ako dotknutej osoby".

Požadujeme od vás nasledujúce povinné informácie:

 • Meno: Tieto informácie sú pre nás nevyhnutné, pretože v rámci odbornej korešpondencie prikladáme dôležitosť osobnej adrese. Vaše údaje používame výlučne na tento účel.

Právnym základom pre použitie údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktu, je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) DSGVO (súhlas dotknutej osoby). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na tento účel použite kontaktné údaje uvedené v tiráži.

Právnym základom na spracovanie povinných údajov je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO (oprávnený záujem na spracovaní údajov). Oprávnený záujem sme vám vysvetlili vo vyššie uvedenom zozname.

Proti spracovaniu vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu môžete kedykoľvek vzniesť námietku podľa podmienok článku 21 DSGVO. Na tento účel použite kontaktné údaje uvedené v tiráži.

Používanie nášho webového obchodu

Ak si želáte zadať objednávku v našom internetovom obchode, je absolútne nevyhnutné, aby ste poskytli určité údaje na uzavretie zmluvy a spracovanie vašej objednávky. Tieto informácie, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie, sú označené osobitne, všetky ostatné informácie môžete poskytnúť dobrovoľne. Údaje, ktoré nám poskytnete počas procesu objednávania, spracúvame len na účely spracovania vašej objednávky. Ak neposkytnete požadované údaje, vaša objednávka nebude spracovaná.

Na plnenie zmluvy je podľa článku 6 ods. 1 vety 1 písm. b) DSGVO povinné, aby sme vaše osobné údaje (evidenčné číslo vozidla) odovzdali spoločnosti Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFiNAG), Austro Tower, Schnirchgasse 17 v 1030 Viedeň.  

Informácie o ochrane údajov v spoločnosti ASFiNAG nájdete na adrese: https://www.asfinag.at/privacy/.

Okrem toho môže byť potrebné poskytnúť vaše údaje iným tretím stranám, aby bolo možné spracovať objednávku, napr. bankám/poskytovateľom platobných služieb, logistickým spoločnostiam atď. Viac informácií nájdete vyššie v časti "Odovzdávanie údajov" a nižšie v časti "Služby tretích strán".

Právnym základom pre použitie vašich údajov na spracovanie objednávky je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) DSGVO (spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy). Právnym základom pre údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete v procese objednávania, je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DSGVO (súhlas dotknutej osoby). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na tento účel použite kontaktné údaje uvedené v tiráži.

Vzhľadom na požiadavky obchodného a daňového práva sme povinní uchovávať údaje o vašej adrese, platbách a objednávkach po dobu desiatich rokov. Spracovanie však obmedzujeme po dvoch rokoch, t. j. vaše údaje sa používajú len na splnenie zákonných povinností.

Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu tretích strán k vašim osobným údajom, najmä finančným údajom, je proces objednávania šifrovaný pomocou technológie TLS.

Poskytnuté údaje môžeme spracúvať aj na to, aby sme vás informovali o ďalších zaujímavých produktoch z nášho portfólia alebo vám posielali e-maily s technickými informáciami.

Právnym základom na používanie vašich kontaktných údajov na tento účel je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO (oprávnený záujem na spracovaní údajov). Oprávnený záujem vyplýva z našej potreby zasielať vám zaujímavé informácie o našej ponuke a našej spoločnosti (priama reklama).

Proti spracovaniu vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu v oblasti priamej reklamy môžete kedykoľvek vzniesť námietku podľa podmienok článku 21 DSGVO. Na tento účel použite kontaktné údaje uvedené v tiráži.Okrem nákladov na prenos podľa základných sadzieb vám nevzniknú žiadne iné náklady.

Služby tretích strán

S cieľom zjednodušiť spracovanie údajov a rozšíriť funkčnosť našej webovej stránky využívame služby/zdroje tretích strán, napríklad pluginy, externý obsah, softvér alebo iných externých poskytovateľov služieb (služby). Pri tomto procese sa môžu osobné údaje prenášať aj poskytovateľovi služieb. V záujme ochrany vašich údajov sme v prípade potreby zmluvne zaviazali poskytovateľov služieb v súlade s článkom 28 DSGVO, aby spracúvali vaše údaje len v súlade s našimi pokynmi.

Výslovne zdôrazňujeme, že sme pravidelne zodpovední len za zhromažďovanie a prenos údajov službou v zmysle DSGVO, nie však za ich následné spracovanie príslušným poskytovateľom služieb.

Podrobne využívame tieto služby:

Služby Google

Naša webová stránka využíva nasledujúce služby spoločnosti Google Ireland Limited ("Google EU"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Táto spoločnosť zastupuje v EÚ spoločnosť Google LLC ("Google US"), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Používaním služieb sa údaje prenášajú do spoločnosti Google EÚ a za určitých okolností zo spoločnosti Google EÚ do spoločnosti Google USA. Skupina Google môže spracovať odoslané údaje na vytvorenie anonymizovaných profilov používateľov na štatistické účely. Ak máte aj účet Google a ste k nemu prihlásení, Google môže odoslané údaje priradiť k vášmu účtu, a to aj v rôznych zariadeniach. V zásade nemáme na toto spracovanie údajov žiadny vplyv. Za spracovanie týchto údajov je preto zodpovedná spoločnosť Google EU.

Viac informácií o spracovaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

Podrobnosti o uzatvorených štandardných zmluvných doložkách (zaručujúcich úroveň ochrany údajov v tretích krajinách) nájdete tu: https://support.google.com/adspolicy/answer/10042247?hl=sk.

Nastavenia reklamy Google môžete spravovať na tejto webovej stránke: https://adssettings.google.com/?hl=sk (Toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete súbory cookie).

Používame:

Google Analytics

Naša webová stránka používa službu "Google Analytics" od spoločnosti Google. Služba Google Analytics používa súbory cookie (pozri vyššie v časti "Súbory cookie"), ktoré nám umožňujú analyzovať používanie webovej stránky návštevníkmi. Informácie o používaní tejto webovej lokality používateľmi, ktoré sú generované súborom cookie, sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Okrem iného sa môžu prenášať tieto údaje: Vaša IP adresa, informácie o produkte a verzii použitého prehliadača a operačného systému (tzv. user agent), webová stránka, z ktorej ste sa dostali na stránku (tzv. referrer), dátum a čas požiadavky a prípadne váš poskytovateľ internetových služieb.

Na našej webovej lokalite bola aktivovaná anonymizácia IP, takže vaša prenášaná IP adresa sa skráti, a tým sa čiastočne stane nerozpoznateľnou, t. j. anonymizuje, predtým, ako sa prenesie mimo rozsahu pôsobnosti DSGVO. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa najprv prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa okamžite skráti.

Spoločnosť Google bude v našom mene používať odoslané informácie na účely vyhodnocovania vášho používania našej webovej lokality, zostavovania správ o aktivitách na webovej lokalite a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa aktivít na webovej lokalite a používania internetu. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov služby Google Analytics nájdete na adrese http://www.google.com/analytics/terms/sk.html alebo na adrese https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk.

Odosielaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s používaním webovej lokality (vrátane IP adresy) spoločnosti Google alebo ich spracúvaniu spoločnosťou Google môžete zabrániť tak, že si stiahnete doplnok prehliadača dostupný na nasledujúcom odkaze a nainštalujete ho do svojho prehliadača. Aktuálne prepojenie je: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Môžete tiež úplne zabrániť nastavovaniu súborov cookie (pozri časť "Ako zabrániť nastavovaniu súborov cookie" vyššie).

Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DSGVO (súhlas dotknutej osoby). Pri prvom vstupe na webovú lokalitu vás prostredníctvom zobrazeného upozornenia požiadame o súhlas s používaním služby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti vymazaním všetkých súborov cookie vo svojom prehliadači alebo opätovným otvorením bannera so súbormi cookie. Ako to funguje vo vašom prehliadači, nájdete v pokynoch pre prehliadač.

Google Ads (predtým Adwords)

Používame reklamnú službu "Ads" od spoločnosti Google. Táto služba nám umožňuje inzerovať naše ponuky na externých webových stránkach pomocou takzvaných reklám Google. Môžeme tiež určiť, ako úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. Tieto reklamy poskytuje spoločnosť Google prostredníctvom tzv. reklamných serverov. Na tento účel používame súbory cookie reklamného servera (pozri vyššie v časti "Súbory cookie"), pomocou ktorých možno merať rôzne parametre na určenie úspešnosti. My sami nezhromažďujeme ani nespracúvame žiadne osobné údaje prostredníctvom vyššie uvedených reklamných opatrení. Od spoločnosti Google dostávame len štatistické vyhodnotenia. Tieto hodnotenia nám umožňujú určiť, ktoré z použitých reklamných opatrení sú obzvlášť účinné. Z používania reklamných médií nezískavame žiadne ďalšie údaje, najmä vás na základe týchto informácií nemôžeme identifikovať.

Na stránke o reklame (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sk)  sa môžete dozvedieť viac o reklame v spoločnosti Google, ako presne sa vaše údaje používajú v súvislosti s reklamou a ako dlho spoločnosť Google tieto údaje uchováva.

Vďaka použitým marketingovým nástrojom váš prehliadač automaticky nadviaže priame spojenie so serverom spoločnosti Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré spoločnosť Google zhromažďuje prostredníctvom tohto nástroja, a preto vás informujeme podľa našich znalostí: Prostredníctvom integrácie reklám získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste vyvolali príslušnú časť našej webovej stránky alebo klikli na reklamu od nás. Ak ste zaregistrovaný v niektorej zo služieb Google, spoločnosť Google môže návštevu priradiť k vášmu kontu. Aj keď nie ste zaregistrovaný v službe Google alebo ste sa neprihlásili, je možné, že poskytovateľ získa a uloží vašu IP adresu.

Účasť na tomto postupe sledovania môžete zabrániť niekoľkými spôsobmi:

 1. nastavením softvéru prehliadača tak, aby neprijímal súbory cookie (pozri "Ako sa vyhnúť súborom cookie" vyššie),
 2. deaktiváciou súborov cookie na sledovanie konverzií na tejto webovej stránke: https://adssettings.google.com/?hl=sk (toto nastavenie sa vymaže, keď vymažete súbory cookie) alebo
 3. ich trvalou deaktiváciou v prehliadačoch Firefox, Internetexplorer alebo Google Chrome na adrese http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu.

Právnym základom pre používanie reklám Google je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DSGVO (súhlas dotknutej osoby). O súhlas s používaním služby vás požiadame pri prvom vyvolaní webovej lokality prostredníctvom zobrazeného oznamu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti vymazaním všetkých súborov cookie vo svojom prehliadači.  Ako to funguje vo vašom prehliadači, nájdete v pokynoch pre prehliadač.

Google Maps

Naša webová stránka používa externú mapovú službu "Mapy Google" od spoločnosti Google. Mapy Google sa používajú na poskytnutie interaktívnej mapy na našej webovej stránke, ktorá vám ukáže, ako nás nájsť a dostať sa k nám. Táto služba nám umožňuje prezentovať naše webové stránky atraktívnym spôsobom načítaním mapových podkladov z externého servera. Požadované údaje sa zvyčajne vyžadujú zo servera spoločnosti Google v USA. Prostredníctvom tejto požiadavky sa na server Google okrem iného prenesú a uložia nasledujúce informácie: Vaša IP adresa, informácie o produkte a verzii použitého prehliadača a operačného systému (tzv. user agent), internetová stránka, z ktorej ste sa dostali na stránku (tzv. referrer), dátum a čas požiadavky a prípadne aj váš poskytovateľ internetových služieb.

Táto služba využíva webové úložisko vášho prehliadača. Viac informácií o tom nájdete v časti "Webové úložisko" vyššie.

Právnym základom na používanie služby Mapy Google je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) DSGVO (súhlas dotknutej osoby). Pri prvom vstupe na webovú lokalitu vás požiadame o súhlas s používaním služby prostredníctvom zobrazeného textu správy. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti vymazaním všetkých súborov cookie vo svojom prehliadači alebo opätovným otvorením bannera so súbormi cookie. Ako to funguje vo vašom prehliadači, nájdete v pokynoch pre prehliadač.

Google Tag Manager

Naša webová stránka používa podpornú službu "Google Tag Manager" od spoločnosti Google. Táto služba sama o sebe nespracúva žiadne osobné údaje. Správca značiek Google však umožňuje spúšťanie skriptov, ktoré sú potrebné pre iné služby na zhromažďovanie údajov. Správca značiek Google nemá k týmto údajom prístup.

Nástroje na analýzu

Používame určité služby, ktoré zaznamenávajú údaje od návštevníkov webových stránok a poskytujú nám ich na analýzu. Tieto údaje používame na zlepšenie našich webových stránok, služieb a ponúk na základe ich používania. Môžu sa zhromažďovať najmä tieto informácie o správaní návštevníkov: Vaša IP adresa, informácie o produkte a verzii použitého prehliadača a operačného systému (tzv. user agent), webová stránka, z ktorej ste sa dostali na stránku (tzv. referrer), dátum a čas požiadavky, prípadne váš poskytovateľ internetových služieb, približný pôvod (krajina a mesto), jazyk, kliknutia na obsah a dĺžka zobrazenia.

Právnym základom na používanie analytických nástrojov je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DSGVO (súhlas dotknutej osoby). Pri prvom vstupe na webovú lokalitu vás prostredníctvom zobrazeného upozornenia požiadame o súhlas s používaním služby. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti vymazaním všetkých súborov cookie vo svojom prehliadači alebo opätovným otvorením bannera so súbormi cookie. Ako to funguje vo vašom prehliadači, sa dozviete z pokynov prehliadača. 

Používame:

Google Analytics

Naša webová stránka používa službu "Google Analytics", ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pozrite si vyššie uvedené informácie o ochrane údajov.

Hotjar

Naša webová stránka používa Naša webová stránka používa službu "Hotjar" spoločnosti Hotjar Ltd. ("Hotjar"), 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta. Táto služba nám umožňuje merať a analyzovať kliknutia myšou, pohyby myšou a podobne na našich webových stránkach. Pritom sa na server Hotjar prenášajú informácie zozbierané pomocou sledovacieho kódu a súborov cookie s rôznou dobou životnosti. Týmito informáciami sú na jednej strane protokolové súbory servera a na druhej strane údaje súvisiace so zariadením, ako je najmä IP adresa vášho zariadenia a vaša e-mailová adresa vrátane vášho mena a priezviska, ak ste nám tieto informácie poskytli prostredníctvom našej webovej stránky, veľkosť obrazovky, ako aj typ vášho zariadenia, vaša geografická poloha a preferovaný jazyk. Zhromažďovaniu vašich údajov môžete zabrániť kliknutím na nasledujúce prepojenie. Vo vašom koncovom zariadení sa potom nastaví súbor cookie, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu údajov pri návšteve tejto webovej stránky: https://www.hotjar.com/opt-out

Okrem oprávneného záujmu je právnym základom na používanie služby Hotjar článok 6 ods. 1 veta 1 písm. a) DSGVO (súhlas so spracovaním údajov), pokiaľ ste nám poskytli svoju e-mailovú adresu vrátane svojho mena.

Microsoft Clarity

Naša webová lokalita používa službu "Clarity", ktorú poskytuje spoločnosť Microsoft Corporation ("Microsoft"), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Táto služba nám umožňuje analyzovať správanie používateľov na webovej lokalite. Pri tomto procese sa zhromažďujú údaje, ako je IP adresa, frekvencia návštev, miesto a čas požiadavky, a prenášajú sa na servery spoločnosti Microsoft v USA.

Používame anonymizačnú funkciu Microsoft Clarity, takže všetky zozbierané údaje sú okamžite po zozbieraní anonymizované.

Pri používaní služby sa súbory cookie ukladajú do koncového zariadenia návštevníka webovej stránky.

S poskytovateľom sme uzavreli zmluvu o spracovaní objednávky, ktorá obsahuje štandardné zmluvné ustanovenia.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Microsoft nájdete na adrese: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement.

Mediálne služby

Používame určité služby na doplnenie digitálneho obsahu na našich webových stránkach. Na tento účel zvyčajne používame integračné funkcie externých platforiem. Prostredníctvom neho sa zo servera poskytovateľa prenášajú údaje do zariadenia na vyhľadávanie obsahu a zvyčajne sa tam ukladajú, napr. vaša IP adresa, informácie o produkte a verzii použitého prehliadača a operačného systému (tzv. user agent), webová stránka, z ktorej sa uskutočnil prístup (tzv. referrer), dátum a čas požiadavky a prípadne váš poskytovateľ internetových služieb. Viac informácií nájdete vyššie v časti "Súbory denníka servera".

Právnym základom na používanie mediálnych služieb je vo všeobecnosti článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) DSGVO (oprávnený záujem na spracovaní údajov), pokiaľ nie je pri príslušnej službe uvedené inak. Oprávnený záujem vyplýva z nášho záujmu ponúknuť vám webové stránky, ktoré sú atraktívne z hľadiska obsahu a vzhľadu. Proti spracovaniu vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu môžete kedykoľvek vzniesť námietku podľa podmienok článku 21 DSGVO. Na tento účel použite kontaktné údaje uvedené v tiráži.

Používame:

Google Maps

Naša webová stránka používa službu "Mapy Google", ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pozrite si vyššie uvedené informácie o ochrane údajov.

Reklamné služby

Na našich webových stránkach využívame služby, ktoré nám pomáhajú podporovať predaj a popularitu našej ponuky. Tieto služby môžu napríklad:

 • zaznamenávať správanie návštevníkov našich webových stránok pri prehliadaní a na základe týchto informácií poskytovať vhodné reklamy.
 • zhromažďovať štatistické údaje o interakcii s reklamami na našich webových stránkach, ktoré môžeme použiť na optimalizáciu našich reklamných aktivít; alebo
 • zobrazenie priemeru názorov iných zákazníkov na našu spoločnosť (tzv. hodnotenia/testimoniály).

Služby môžu zhromažďovať najmä tieto údaje: Pôvod (krajina a mesto), jazyk, operačný systém, koncové zariadenie (počítač, tablet alebo smartfón), prehliadač a všetky použité doplnky, referrer (zdroj, odkiaľ používateľ prišiel), kliknutia na reklamné bannery, dĺžka zobrazenia, akcie po kliknutí na reklamné bannery. Tieto údaje alebo ich časti môžu byť tiež odoslané príslušnému poskytovateľovi služieb, aby sa umožnilo používanie služby.

Zhromaždené údaje sa automaticky spracúvajú okrem iného na účely zobrazenia vhodnej reklamy na základe vašich predpokladaných preferencií, na účely prieskumu trhu alebo na účely návrhu našej webovej stránky podľa potrieb. Ide o automatizované rozhodovanie alebo profilovanie podľa článku 4 č. 4; článku 22 DSGVO. Toto automatizované spracúvanie je prípustné podľa článku 22 ods. 2 č. 2 DSGVO na základe § 15 ods. 3 TMG. Máte právo kedykoľvek namietať proti tomuto typu spracovania údajov. Na tento účel použite kontaktné údaje uvedené v tiráži.

Právnym základom na používanie reklamných služieb je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DSGVO (súhlas dotknutej osoby). Pri prvom vstupe na webovú lokalitu vás prostredníctvom zobrazeného upozornenia požiadame o súhlas so spracovaním vašich údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti vymazaním všetkých súborov cookie vo svojom prehliadači alebo opätovným otvorením bannera so súbormi cookie. Ako to funguje vo vašom prehliadači, sa dozviete z pokynov prehliadača.

Používame:

Reklamy Bing (Bing Ads)

Naša webová stránka využíva službu "Bing Ads", ktorú poskytuje spoločnosť Microsoft Corporation ("Microsoft"), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v spoločnosti Microsoft na adrese: https://privacy.microsoft.com/sk-sk/privacystatement.

Reklamy Google (Google Ads)

Naša webová stránka využíva službu "Ads" spoločnosti Google. Pozrite si vyššie uvedené informácie o ochrane údajov.

Google DoubleClick

Naša webová stránka používa službu "DoubleClick", ktorú poskytuje spoločnosť Google. Pozrite si vyššie uvedené informácie o ochrane údajov.

Poskytovatelia služieb na spracovanie vašej objednávky

Osobné údaje, ktoré sme od vás získali, môžeme v rámci spracovania zmluvy odovzdať tretím stranám, napríklad prepravnej spoločnosti poverenej doručením alebo službe používanej na platbu, ak je to potrebné na splnenie zmluvy.

Právnym základom na prenos tých údajov, ktoré sú potrebné na spracovanie objednávky, je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b) DSGVO (spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy). Poskytnutie a prenos vašich údajov je nevyhnutné, pretože inak nebude možné spracovať vašu objednávku.

Právnym základom pre prenos údajov, ktoré ste si dobrovoľne zvolili v procese objednávky (napr. pre stav odoslania e-mailom), je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. a) DSGVO (súhlas dotknutej osoby). Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na tento účel použite kontaktné údaje uvedené v tiráži.

Podrobne využívame týchto poskytovateľov služieb:

PayPal

Na spracovanie platieb používame službu "PayPal" spoločnosti PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. ("PayPal"), 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Táto služba nám umožňuje poskytovať vám v našom internetovom obchode rôzne spôsoby platby. Pri používaní tejto služby sa z našej webovej lokality do spoločnosti PayPal prenášajú údaje, najmä vaša IP adresa, informácie o produkte a verzii použitého prehliadača a operačného systému (tzv. user agent), webová lokalita, z ktorej sa uskutočnil prístup (tzv. referer), dátum a čas požiadavky a prípadne váš poskytovateľ internetových služieb.

Okrem toho sa môžu prenášať inventárne údaje, ako je meno a adresa, bankové údaje, napríklad čísla účtov alebo kreditných kariet, heslá, TAN, ako aj informácie týkajúce sa zmluvy, sumy a príjemcu.

Podrobnosti o zhromaždených údajoch a informácie o tom, ako spoločnosť PayPal spracúva zhromaždené údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=sk_SK.

Používanie služby PayPal je naším oprávneným záujmom v zmysle článku 6 ods. 1 vety 1 písm. f) DSGVO, ktorým je ponúknuť efektívnu a bezpečnú možnosť platby.

Ďalšie informácie o zákone o ochrane údajov vrátane informácií o používaných úverových agentúrach nájdete aj vo vyhlásení spoločnosti PayPal o ochrane údajov: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=sk_SK.

Stripe

Na spracovanie platieb používame službu "Stripe" spoločnosti Stripe, Inc., 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA.

Táto služba nám umožňuje poskytovať vám v našom internetovom obchode rôzne spôsoby platby. Keď dokončíte objednávku, naša webová lokalita odošle spoločnosti Stripe údaje, najmä vaše platobné údaje (napríklad číslo bankového účtu alebo číslo kreditnej karty), vašu IP adresu, informácie o produkte a verzii použitého prehliadača a operačného systému (tzv. user agent), webovú lokalitu, z ktorej sa uskutočnil prístup (tzv. referrer), dátum a čas požiadavky a prípadne aj vášho poskytovateľa internetových služieb. Okrem toho sa môžu prenášať inventárne údaje, ako je meno a adresa, bankové údaje, napríklad čísla účtov alebo kreditných kariet, heslá, TAN, ako aj informácie týkajúce sa zmluvy, sumy a príjemcu.

Podrobnosti o zhromaždených údajoch a informácie o tom, ako spoločnosť Stripe spracúva zhromaždené údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Stripe: https://stripe.com/de/privacy.

Na používaní služby Stripe máme oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 vety 1 písm. f) DSGVO, ktorý spočíva v tom, aby sme prostredníctvom poskytovateľa služieb ponúkali čo najjednoduchšie množstvo platobných metód a nemuseli pre každú platobnú metódu poveriť samostatného poskytovateľa služieb. Tým sa zároveň zníži počet príjemcov vašich údajov.

Klarna

Na spracovanie platieb používame službu Klarna spoločnosti Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Štokholm, Švédsko. Aby bolo možné spracovať platbu, vaše údaje (meno a priezvisko, ulica, číslo domu, PSČ, obec, pohlavie, e-mailová adresa, telefónne číslo a IP adresa), ako aj údaje zhromaždené v súvislosti s vašou objednávkou (fakturovaná suma, typ dodávky, tovar) sa odovzdávajú spoločnosti Klarna na účely overenia vašej totožnosti a úverovej bonity.

 

Tu sa dozviete, ktorým úverovým agentúram môžu byť vaše údaje postúpené:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sk_sk/credit_rating_agencies

 

Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna:

https://www.klarna.com/de/datenschutz/

Mollie

Na spracovanie platieb používame "Mollie", službu spoločnosti Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Holandsko.

Táto služba nám umožňuje poskytovať vám v našom internetovom obchode rôzne spôsoby platby. Vyplnením objednávky naša webová lokalita prenáša spoločnosti Mollie údaje, najmä vaše platobné údaje (napríklad číslo bankového účtu alebo číslo kreditnej karty), vašu IP adresu, informácie o produkte a verzii použitého prehliadača a operačného systému (tzv. user agent), webovú lokalitu, z ktorej sa uskutočnil prístup (tzv. referrer), dátum a čas požiadavky a prípadne vášho poskytovateľa internetových služieb. Okrem toho sa v rámci tejto žiadosti zaznamenáva stav a množstvo prenesených údajov. V niektorých prípadoch sa do spoločnosti Mollie prenesie aj vaše meno a priezvisko, údaje o adrese a ďalšie osobné údaje, ktoré aktívne poskytnete.

Ak využívate služby spoločnosti Mollie, vaše osobné údaje bude spoločnosť Mollie používať okrem iného aj na analytické účely a na školenie zamestnancov spoločnosti Mollie. Podrobnejšie informácie o zhromaždených údajoch a informácie o tom, ako spoločnosť Mollie spracúva zhromaždené údaje, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Mollie: https://www.mollie.com/en/privacy.

Máme oprávnený záujem na používaní služby Mollie v zmysle čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) DSGVO, ktorým je čo najjednoduchšie ponúkať množstvo platobných metód prostredníctvom poskytovateľa služieb a nemusieť poveriť osobitného poskytovateľa služieb pre každú platobnú metódu. Tým sa zároveň znižuje počet príjemcov vašich údajov.

Ostatné služby

Cookiebot

Naša webová stránka využíva službu "Cookiebot", ktorú poskytuje spoločnosť Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kodaň, Dánsko. Cookiebot sa používa na splnenie zákonných povinností a na uloženie súhlasu návštevníka webovej stránky.

Prostredníctvom služby sa zhromažďujú a spoločnosti Cybot A/S zasielajú tieto údaje: informácie o prehliadači, informácie o koncovom zariadení, čas návštevy webovej stránky, anonymizovaná IP adresa, geografická poloha, údaje o prihlásení a odhlásení.

Služba môže nastaviť súbory cookie a ukladať údaje v miestnom úložisku návštevníka webovej stránky.

Doba uchovávania je doba, počas ktorej sa zhromaždené údaje uchovávajú na účely spracovania. Údaje sa musia vymazať hneď, ako už nie sú potrebné na stanovené účely spracovania.

Viac informácií o spracovaní údajov používateľov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Cookiebot: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

Právnym základom na používanie pluginu je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f) DSGVO (oprávnený záujem na spracovaní údajov). Oprávnený záujem vyplýva z našej potreby ponúkať právne vyhovujúce webové stránky a poskytnúť vám možnosť spravovať nastavenia súborov cookie. Proti spracovaniu vašich údajov na základe nášho oprávneného záujmu môžete kedykoľvek vzniesť námietku podľa podmienok článku 21 DSGVO. Na tento účel použite kontaktné údaje uvedené v tiráži.

 

 

Stav vyhlásenia o ochrane údajov: 30.03.2023

Zdroj: Süddeutsche Datenschutzgesellschaft mbH