Všeobecné obchodné podmienky

1 Oblasť použitia, predmet zmluvy

1.1 Nižšie uvedené všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky právne úkony spoločnosti Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg („poskytovateľ“) voči zákazníkom. Všeobecné obchodné podmienky platia pre spotrebiteľov v zmysle § 13 Občianskeho zákonníka SRN, pokiaľ nie je výslovne povedané, že sa majú použiť len pri firemných zákazníkoch. Spotrebiteľ v zmysle § 13 Občianskeho zákonníka SRN je každá fyzická osoba, ktorá uzaviera právny úkon za účelom, ktorý sa v prevažnej miere nedá považovať ani za jej komerčnú ani za samostatnú zárobkovú činnosť.

1.2 Použitie iných obchodných podmienok zákazníkmi je výslovne zakázané. Tieto je možné uplatniť len vtedy, pokiaľ bolo ich použitie výslovne povolené a v miere, v ktorej bolo povolené.

1.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú, ako dáva poskytovateľ služby k dispozícii a použitie týchto služieb zákazníkmi.

2 Predmet zmluvy

Poskytovateľ prevádzkuje na webovej stránke mautpilot.de internetový portál poskytujúci časovo obmedzené lístky na diaľničné mýto a na mýto za užívanie vymedzených diaľničných úsekov. Môžu to byť napr. diaľničné známky s 10-dňovou platnosťou, diaľničné známky s 2-mesačnou platnosťou, diaľničné známky s ročnou platnosťou alebo lístky na mýto za vymedzený diaľničný úsek (napr. pre diaľnicu v úseku Brenner). Predmetom zmluvy je používanie funkcií, ktoré sú k dispozícii na portáli a vyvolanie dát, ktoré sa dajú vyvolať cez funkcie poskytované portálom.

3 Uzavretie zmluvy

3.1 Odplatná zmluva sa uzaviera objednávkou a prijatím objednávky. Prijatie objednávky sa vykonáva výlučne poskytnutím príslušných dát poskytovateľom.

3.2 Zobrazenie tovarov a služieb na internetových stránkach poskytovateľa nepredstavuje ponuku na uzavretie zmluvy, ale výzvu, aby zákazník zaslal ponuku (invitatio ad offerendum). Až ukončením procesu objednávky v oblasti „Nákupného košíka“ po zadaní zákazníckych údajov po kliknutí na objednávacie tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ vzniká právne záväzná ponuka na uzavretie zmluvy zo strany zákazníka (objednávka). Až do tohto momentu má zákazník stále možnosť ukončiť proces objednávky a urobiť v ňom opravy. Príjem objednávky potvrdí poskytovateľ bez meškania e-mailom s potvrdením príjmu. Toto potvrdenie o príjme nie je prijatím zmluvy.

3.3 Výška úhrady sa zakladá na informáciách o cenách zverejnených v momente objednávky na portáli.

3.4 Ponuka služieb zobrazená na stránke poskytovateľa zo zásady obsahuje len disponibilné tovary a služby. Poskytovateľ si v jednotlivých prípadoch vyhradzuje právo po prijatí objednávky preskúmať ich disponibilitu, bude bez meškania o výsledku informovať zákazníka a bez meškania vráti zákazníkovi vykonané platby, ak by objednaná služba nebola k dispozícii.

3.5 Zmluvným jazykom je nemčina. Text zmluvy sa neukladá. Všeobecné obchodné podmienky si môžete kedykoľvek pozrieť na tejto webovej stránke. Objednávacie údaje zašleme zákazníkovi e-mailom. Po uzavretí objednávky nie sú už vaše objednávacie údaje z bezpečnostných dôvodov prístupné cez internet.

4 Právo na zrušenie zmluvy

Výlučne pre koncových zákazníkov - spotrebiteľov v zmysle § 13 Občianskeho zákonníka SRN, tzn. fyzické osoby, ktoré uzavierajú právny úkon za účelom, ktorý sa v prevažnej miere nedá považovať ani za ich komerčnú ani za ich samostatnú zárobkovú činnosť, platí nasledovné:

a) Právo na zrušenie zmluvy

Máte právo do 14 dní bez udania dôvodu zrušiť túto zmluvu.

Lehota na jej zrušenie je 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Na uplatnenie vášho práva na zrušenie zmluvy nás (t.j. Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg, e-mail: legal@mautpilot.sk) musíte o tomto vašom rozhodnutí informovať jednoznačným vyhlásením (napr. poštou zaslaným listom, faxom alebo e-mailom). Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na zrušenie zmluvy, ktorý však nie je predpísaný.

Na dodržanie lehoty na zrušenie zmluvy stačí, aby ste zaslali vašu informáciu o uplatnení práva na zrušenie zmluvy pred uplynutím lehoty na zrušenie zmluvy.

b) Následky zrušenia zmluvy

Ak túto zmluvu zrušíte, musíme vám bez meškania a najneskôr do 14 dní odo dňa, v ktorý sme prijali informáciu o zrušení tejto zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás dostali, a to vrátane dodacích nákladov (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplynuli z toho, že ste si zvolili iný spôsob dodania ako nami ponúkanú najvýhodnejšiu štandardnú dodávku). Na vrátenie platby použijeme ten istý platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii okrem prípadov, ak s vami výslovne bolo dohodnuté niečo iné, avšak v žiadnom prípade vám kvôli vráteniu platby nebudú účtované nijaké odplaty.

Ak ste požadovali, aby služby začali byť vykonávané už počas lehoty na zrušenie zmluvy, potom nám musíte zaplatiť primeranú sumu, ktorá zodpovedá podielu už poskytnutých služieb na celkovom rozsahu služieb dohodnutých v zmluve, ktorý vám bol dodaný do momentu, v ktorom ste nás informovali o uplatnení vášho práva na zrušenie zmluvy.

c) Predčasný zánik práva na zrušenie zmluvy

Právo na zrušenie zmluvy úplne zaniká, ak sme službu už v celom rozsahu poskytli a začali sme s jej poskytovaním až po tom, ako ste nám na to dali váš výslovný súhlas a zároveň ste potvrdili, že beriete na vedomie, že strácate právo na zrušenie zmluvy pri zmluvnom plnení vykonanom v celom rozsahu.

Koniec poučenia o práve na zrušenie zmluvy

  1. Ceny, platobné podmienky, dodacie podmienky, náhrada hodnoty

5.1 Ceny obsahujú poplatky za mýto ASFINAG (aktuálne poplatky za časovo obmedzené lístky na diaľničné mýto a na mýto za užívanie vymedzených diaľničných úsekov ASFINAG nájdete na https://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/ a na https://www.asfinag.at/maut-vignette/streckenmaut/tarife/) a servisný poplatok za službu poskytovateľa a rýchlu dostupnosť, ako aj príslušnú DPH podľa platných zákonov.

5:2 Ak nebolo dohodnuté inak, potom sú sumy splatné do siedmych kalendárnych dní od prijatia riadnej faktúry prevodom fakturovanej sumy na účet uvedený v tejto faktúre.

5.3 Ak nebolo dohodnuté inak, potom sa dodávka vykonáva výlučne elektronickou formou v podobe registrácie elektronickej diaľničnej známky/lístka za užívanie vymedzeného diaľničného úseku u príslušného prevádzkovateľa daného úseku a zaslaním e-mailu na adresu uvedenú zákazníkom. Zaslanie je bezplatné.

5.4 Faktúra sa vydáva a zasiela výlučne elektronicky vo formáte PDF. Používateľ súhlasí s prijatím elektronickej faktúry. Prvé vystavenie elektronickej každej faktúry a vyvolanie online kópie faktúry sú bezplatné. Za každé vystavenie kópie faktúry v papierovej podobe si poskytovateľ vyhradzuje právo zaúčtovať si spracovateľský poplatok.

5.5 Akonáhle je zákazník v prípade uplatnenia svojho práva na zrušenie zmluvy dlžný náhradu hodnoty služieb poskytnutých až do momentu zrušenia zmluvy, potom vypočítame náhradu tejto hodnoty pomerným časovým spôsobom (ako základ výpočtu sa použije mesiac s 30 dňami a rok s 360 dňami; „banková metóda“), tzn. na základe našich cien v závislosti od časového obdobia platnosti uplynutého až po moment zrušenia zmluvy.

6 Užívacie právo na obsahy poskytované portálom

6.1 Ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach alebo na samotnom portáli výslovne povolené ďalšie používanie alebo to na portáli nie je umožnené príslušnou funkcionalitou (napr. tlačidlom na download), potom sa bez ujmy na existujúcich právach tretích osôb

6.1.1 smú obsahy, ktoré sú k dispozícii na portáli online vyvolávať a zobrazovať výlučne pre osobné účely.

6.1.1 nesmú obsahy, ktoré sú k dispozícii na portáli, v celom rozsahu ani čiastočne upravovať, meniť, prekladať, ukazovať alebo predvádzať, zverejňovať, verejne vystavovať, rozmnožovať alebo šíriť. Rovnako je zakázané odstraňovať alebo meniť upozornenia o ochrane autorských práv, logá a iné značky alebo ochranné značky.

6.2 Bez ujmy na existujúcich právach tretích osôb sa pre riadne stiahnuté, resp. vytlačené obsahy poskytuje zakaždým časovo neobmedzené a nevýlučné užívacie právo na používanie pre vlastné nekomerčné účely. V ostatných prípadoch zostávajú všetky práva na obsahy pôvodnému majiteľovi práv. Kogentné zákonné práva zostávajú nedotknuté.

7 Obmedzenie ručenia za spoplatnené služby

7.1 Za škody, ktoré boli spôsobené úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti poskytovateľom alebo jeho zákonným zástupcom, vedúcimi pracovníkmi alebo obyčajnými pomocníkmi poskytovateľa, ručí poskytovateľ bez obmedzenia.

7.2 V prípadoch porušenia zmluvných povinností, ktoré sú len nepodstatného charakteru, v dôsledku drobnej nedbanlivosti, poskytovateľ neručí.

7.3 V ostatných prípadoch je ručenie poskytovateľa za škody spôsobené drobnou nedbanlivosťou obmedzené na tie škody, s ktorých vznikom sa v rámci príslušného zmluvného vzťahu v typických prípadoch musí rátať (škody predvídateľné na základe druhu zmluvy). Toto platí aj pre porušenie povinností zákonnými zástupcami, vedúcimi pracovníkmi, resp. pomocníkmi poskytovateľa v dôsledku drobnej nedbanlivosti.

7.4 Hore uvedené obmedzenie ručenia neplatí v prípade zlého úmyslu, v prípade telesného poškodenia, resp. ublíženia na zdraví, pre porušenie záruk, ako aj nárokov vyplývajúcich zo zodpovednosti za chyby produktu.

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach výslovne uvedené inak, potom sa musia všetky vyhlásenia robiť písomnou formou.

8.2 Zmluva uzavretá so zákazníkom a tieto všeobecné obchodné podmienky podliehajú právu Spolkovej Republiky Nemecko s vylúčením obchodného práva OSN (Convention of Contracts for the International Sales of Goods, CISG) a vylúčením medzinárodného súkromného práva. Zákonné predpisy ohľadne voľby práva a uplatniteľnosti kogentných predpisov predovšetkým toho štátu, v ktorom má zákazník ako spotrebiteľ svoj zvyčajný pobyt, zostávajú nedotknuté.

8.3 Výlučne pre firemných zákazníkov platí: výlučná súdna príslušnosť pre všetky sporné záležitosti vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ je takáto dohoda o súdnej príslušnosti prípustná, sa nachádza v sídle poskytovateľa.

8.4 Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (OS) na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr . Naša e-mailová adresa je: legal@mautpilot.sk

8.5 Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov v súlade so zákonom o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG).

Vzorový formulár na zrušenie zmluvy

(Ak chcete zrušiť zmluvu, potom, prosím, vyplňte tento formulár a zašlite nám ho späť.)

– Na adresu: Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg, Nemecko, e-mail: legal@mautpilot.sk:

– Týmto ruším/rušíme (*) zmluvu, ktorú som uzavrel/sme uzavreli (*) o kúpe nasledujúcich tovarov (*)/poskytnutí nasledujúcich služieb (*)

– Objednané dňa (*)/prijaté dňa (*)

– Meno spotrebiteľa/mená spotrebiteľov

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (len pri informácii v papierovej forme)

– Dátum

(*) Nehodiace sa preškrtnite.

 

Stav: 17.03.2022